Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Ryolitové vulkány stredného Slovenska

Ryolitové vulkány stredného Slovenska

Pre treťohorné vulkanity stredného Slovenska, budované prevažne reliktami mohutných andezitových stratovulkánov, je v závere ich vývoja charakteristické štádium aktivity ryolitov

Jaroslav Lexa

Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, Bratislava

10.3.2016 16:00

Pre treťohorné vulkanity stredného Slovenska, budované prevažne reliktami mohutných andezitových stratovulkánov, je v závere ich vývoja charakteristické štádium aktivity ryolitov. Jej produkty veku 12,3 – 11,4 miliónov rokov označujeme ako Jastrabskú formáciu. Jednotlivé ryolitové vulkány a výskyty ryolitov asociujú so systémom S-J až SE-JZ zlomov, ktoré sú odrazom najmladšieho štádia zaoblúkovej extenzie. Zaoblúková extenzia vyvolala tektonotermálnu aktivizáciu lithosféry a tak spôsobila vývoj andzitových magiem parciálnym tavením itosférického plášťa s následným vývojom v spodnej kôre ako aj vývoj ryolitových magiem anatexiou kúrového materiálu. V oblasti vyzdvihnutých hrastí vystupujú v dôsledku erózie len vo forme dajok a koreňov extruzívnych dómov, zvyčajne v sprievode epitermálnych hydrotermálnych systémov (známe ložiská drahokovových a polymetalických rúd Kremnica, Banská Štiavnica, Nová Baňa). V menej erodovaných častiach územia vystupujú extruzívne dómy a prúdy s reliktami asociujúcich pyroklastík a epiklastík. V oblasti Žiarskej kotliny má jastrabská formácia hrúbku až 300 m a je reprezentovaná komplexom extruzívnych dómov a prúdov s asociujúcimi pyroklastikami a epiklastikami, ktoré predstavujú prekrývajúce sa produkty viacerých monogentických vulkánov. Vývoj extruzívnych dómov bol spravidla sprevádzaný explozívnou aktivitou freatomagmatického a vulkánskeho typu. Na príkladoch budem demonštrovať vývoj jednotlivých vulkánov vrátane ich paleovulkanickej rekonštrukcie, s príkladmi z oblastí aktívneho vulkanizmu. 

 

 

 

PřílohaVelikost
Expedice Lexa_2016.pdf1.55 MB
LEXA_monogen ryol vulkany.doc238 KB