Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Sedimentární pánve

Sedimentární pánve vznikají v místech dlouhodobého poklesání (subsidence) povrchu zemské kůry. V průběhu geologického času se v nich hromadí usazené horniny, ať už přinášené z okolních vyzdvižených partií kůry, nebo vznikající na místě biochemickými procesy. Tato sedimentární výplň každé pánve je jedinečným archivem informací o určité části vývoje Země, protože jejich usazování je výsledkem vzájemného působení litosférických procesů a procesů v atmosféře a hydrosféře. Studium sedimentárních sledů v pánvích, jejich prostorových a časových vztahů, nám tak umožňuje lépe porozumět tektonickému a termálnímu vývoji litosférických desek stejně jako vývoji oceánů či klimatu. Sedimentární pánve navíc obsahují většinu světových zdrojů uhlovodíků a významnou část zásob pitné vody. Studium sedimentárních pánví vyžaduje mezioborový přístup - spolupráci geologů, geofyziků, geochemiků, paleontologů a v oblasti aplikovaného výzkumu hydrogeologů a inženýrů. Výzkum v rámci našeho oddělení GFÚ probíhá ve spolupráci s řadou institucí v ČR a v zahraničí a je zaměřen na tyto hlavní aspekty vývoje pánví: (i) studium vývoje sedimentárních systémů jako klíč k tektono-sedimentárnímu vývoji pánví, na základě sekvenční stratigrafie a stratigrafického modelování; (ii) studium vývoje klimatických a oceanografických změn na základě jejich horninového záznamu, včetně modelování sedimentárního záznamu orbitálně řízených změn mořské hladiny.

Sled jurských, křídových a terciérních sedimentů odkrytý v jižním Utahu zaznamenává významné části tektonické historie Severní Ameriky i globální oceanografické a klimatické události. Souvrství Dakota křídového stáří (uprostřed, šedozelenavé odstíny) patří mezi předměty zájmu členů oddělení (Uličný, 1999).

 

Témata:

* Hydrodynamické podmínky a relativní změny mořské hladiny v epikontinentálním průlivu: Česká křídová pánev

* Deformace cyklických klimatických signálů vlivem sedimentárních procesů: poznatky z numerických modelů

* Interakce tektonických procesů a změn mořské hladiny v počátečním stadiu vývoje pánve: cenomanské sedimenty české křídy

* Tektono-sedimentární historie oherského riftu jako součásti evropského kenozoického riftového systému

 

Členové skupiny: David Uličný, Lenka Špičáková a Jiří Laurin