Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Procesy vmístění a vývoj vnitřní stavby magmatických a solných těles

Teplo v zemském nitru způsobuje částečné tavení hornin spodních částí zemské kůry a vzniklé taveniny migrují horninovým prostředím směrem k povrchu, kde se hromadí v magmatických tělesech (plutonech). Pohyb tavenin ve všech fázích jejich migrace zemskou kůrou je úzce prostorově propojen se zónami intenzivní deformace hornin zemské kůry. V naší práci zkoumáme fyzikální procesy, které řídí (i) pohyb tavenin v zónách tektonické deformace, (ii) vývoj vnitřní stavby a způsob vmístění magmatických těles, (iii) deformaci hornin viskózním tokem za přítomnosti taveniny, a (iv) vznik a vývoj puklinových a zlomových systémů v plutonech a vulkanických tělesech a jejich vztah s magmatickými stavbami vzhledem k možné migraci fluid. Dále nás zajímá tok solných hornin, které v zemské kůře a na povrchu vytvářejí podpovrchová tělesa a povrchové výlevy, které svým tvarem připomínají magmatické plutony, horské ledovce nebo lávové proudy. Hlavní část naší práce tvoří strukturně geologický výzkum, mikrostrukturní analýza a analogové modelování. Tyto metody kombinujeme s petrologickým a geochemickým studiem a numerickým modelováním.

V naší práci se zabýváme vnitřní stavbou magmatických a solných těles (dómů, láv, plutonických těles a solných diapirů), která odráží mechanismy viskózního toku v různých geotektonických prostředích. Výzkum je zaměřen na (i) geometrické a časové vztahy vzniku struktur v magmatických (solných) tělesech a okolních horninách (ii) mechanismy vmístění a vývoj vnitřní stavby magmatických a solných těles, (iii) mikrofyzikální procesy související s viskózním tokem, (iv) vznik a vývoj puklinových a zlomových systémů v plutonech a vulkanických tělesech a jejich vztah s magmatickými stavbami vzhledem k možné migraci fluid.

Hlavní část naší práce tvoří strukturně geologický výzkum, mikrostrukturní analýza a analogové modelování. Tyto metody kombinujeme s petrologickým a geochemickým studiem a numerickým modelováním.

Magmatcká stavba v Land’s End granitu (Cornwall, Velká Británie)

Témata výzkumu:

* Granitové plutony: studium vnitřních staveb, křehkých struktur, procesů vmístění (např. tělesa Land's End granit, Cornwall; Západohrušnohorský pluton, Český masiv; plutony Castle Crags a Caribou Mountain v Kalifornii (USA)).

* Vulkanická tělesa: studium vnitřních staveb ve vulkanických tělesech, mechanismu deformace láv s vysokým obsahem krystalů (trachyty), (vulkanická tělesa v Českém Středohoří a v USA - vulkanické dómy, lakolity a lávové proudy).

* Analogové modelování: modelování vývoje vnitřní stavby a tvaru podpovrchových a výlevných těles pomocí AMS (anizotropie magnetické susceptibility).

Členové skupiny: Zuzana Roxerová, Prokop ZávadaMatěj Machek a Petr Brož.

Tento výzkum probíhá ve spolupráci s českými a zahraničními výzkumnými týmy, jejichž složení je uvedeno u jednotlivých výzkumných témat..