Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Projekty

Hlavní témata výzkumu jsou v současné době tato:

Procesy na konvergentních deskových okrajích, se zaměřením na tektonickou interpretaci rozložení zemětřesení a jejich mechanismů (jv. Asie, Střední a Jižní Amerika, oblast Izu-Bonin-Mariana v západním Pacifiku).

Orogenní procesy a reologie zemské kůry a pláště v geologické minulosti (variský Český masív jako součást evropského variského horstva, variský orogén na Iberském poloostrově - podobnosti a rozdíly s Českým masívem)

Procesy vmístění a vývoj vnitřní stavby magmatických a solných těles studované v terénu a analogovým modelováním (třetihorní vulkanity Českého masívu, solné dómy v Íránu)

Vývoj sedimentárních pánví jako záznam interakcí mezi tektonickými procesy, změnami mořské hladiny a klimatu  

Současná dynamika zemské kůry v tektonicky aktivních oblastech je studována prostřednictvím gravimetrických a geodetických metod (sz. Část Českého masívu, oblast Asuánské přehrady, korintský záliv)

Fyzikální vlastnosti hornin a jejich vztah k mikrostuktuře a chemickému složení

* Monitoring a analýza slapů

* Iniciativy v rámci mezinárodního programu hlubokého vrtání na kontinentech (International Scientific Continental Deep Drilling Program – ICDP).      

Aplikované studie v rámci oddělení v současnosti zahrnují:

Studium orientované mikroporozity hornin a její vztah k elastickým vlastnostem a permeabilitě, mj. pro plánování úložišť radioaktivního odpadu 

Mikrogravimetrická měření pro potřeby inženýrské geologie a archeologie  

Monitoring stability svahů využívající měření náklonů a sledování hladiny podzemní vody