Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Geotermika

V oddělení geotermiky studujeme tepelné podmínky uvnitř Země. Informace o teplotě v nejsvrchnějších částech Země (stovky metrů až několik kilometrů pod povrchem) je získávána jejím přímým měřením ve vrtech, odhad teploty ve větších hloubkách je založen na výpočtech. K tomu je třeba znát množství tepla uvolňovaného v Zemi, tepelnou vodivost hornin, dlouhodobou teplotu zemského povrchu a přírůstek teploty s hloubkou (gradient) v blízkosti povrchu. Přístrojové vybavení umožňující provádět v oddělení tento výzkum sestává z přenosného teploměru pro teplotní měření ve vrtech (karotáž) do hloubky 2-3 km, laboratorních přístrojů na měření tepelné vodivosti a difuzivity hornin a gamma-spektrometru pro určování obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku a z něj vyplývající radiogenní produkce tepla v horninách. K dispozici jsou rovněž počítačové programy pro řešení rovnice přenosu tepla a výpočet teploty v litosféře. Klíčovým odvětvím je odhad klimatu v minulosti teplotní inverzí hloubkových záznamů teploty. Oddělení provozuje několik polních stanic, které průběžně shromažďují experimentální data.

Vedoucí oddělení: RNDr. Jan Šafanda, CSc. 

Pracovníci oddělení

Projekty

Publikace

Polní stanice