Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Geomagnetika

Geomagnetické oddělení

provozuje geomagnetickou observatoř v Budkově na jihu Čech (mezinárodní kód BDV). Pravidelná měření zemského magnetického pola započala již v roce 1839. Od roku 1992 jsou měření na observatoři v digitální podobě (upravený systém CANMOS byl instalován ve spolupráci s Geomagnetickou observatoří Geologické služby Kanady). V roce 1994 se observatoř Budkov stala součástí mezinárodní site INTERMAGNET (www.intermagnet.org).

Od roku 1994 vydává Geomagnetické oddělení denní předpovědi geomagnetické activity pro střední Evropu. Týdenní předpovědi jsou vydávány od roku 1995, od roku 1998 jsou krátkodobé předpovědi zasílány do České televize, kde jsou součástí předpovědi počasí a uvedeny na teletextu. Předpovědi, společně s aktuálními informacemi o geomagnetickém poli jsou dostupné na www stránkách Regionálního centra výstrah v Praze.

Skupina pracovníků Geomagnetického oddělení se zabývá numerickým modelováním zemského dynama a účastní se mezinárodního projektu INTAS 03-51-5807 “Long-time magnetohydrodynamics of the Earth, planets and moons”, kde úzce spolupracují zejména s kolegy z Výzkumného výpočetního centra Státní univerzity v Moskvě. Navíc se účastní programu Evropské Unie COST24 “Developing the scientific basis for monitoring, modelling and predicting Space Weather”.

Další skupina pracovníků studuje magnetické vlastnosti minerálů a hornin, zejména v souvislosti se studiem životního prostředí. Skupina se účastnila projektu MAGPROX v rámci 5. rámcového programu EU, v jehož rámci úzce spolupracovala s kolegy z Polska (Zabrze), SRN (Tuebingen) a Rakouska (Leoben). Tato skupina ja také aktivní v několika dvoustranných spolupracích s kolegy např. Z Bulharska (Sofie), Belgie (Doubes), či Francie (Aix-en-Provence).

Vedoucí oddělení: RNDr. Eduard Petrovský, CSc.

Původní geoelektrické oddělení

provádí výzkum elektrické vodivosti v zemské kůře a svrchním plášti pomocí pasivních elektromagnetických indukčních metod. Za tím účelem organizuje terénní magnetotelurické experimenty, při nichž jsou ve zvolených lokalitách na zemském povrchu registrovány časové variace zemského magnetického pole a jím indukovaného pole elektrického v širokém rozsahu frekvencí od 1 kHz až do desetitisícin Hz. Na základě zpracování a analýzy těchto záznamů jsou získávány řezy elektrické vodivosti v Zemi v rozsahu hloubek od několika set metrù až do desítek km, které vypovídají o materiálovém složení, geologických strukturách a fyzikálních stavových podmínkách v zemském nitru. Hlubinná geomagnetická sondování do velkých hloubek, až 1000 km, jsou dále realizována z dat stálých geomagnetických observatoří. Metodický výzkum zahrnuje rozvoj numerických simulačních metod pro modelování elektromagnetických polí v nehomogenní a anizotropní Zemi a metod pravděpodobnostní rekonstrukce hloubkových vodivostních profilů z povrchových elektromagnetických dat.
 
Oddělení dále provádí výzkum vybraných problémù externích magnetických polí Země, speciálně v oblastech šíření elektromagnetických vln v zemské ionosféře a magnetosféře a generace geomagnetických pulsací, statistiky vnějších geomagnetických polí a jejich vztahu k meziplanetárnímu magnetickému poli a vztahů Slunce-Země se zvláštním zřetelem na dynamiku slunečního systému.