Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Jezeří

Severní Čechy [50.5553N; 13.5052E]

Observatoř byla zřízena v r. 1982 v době zahájení komplexního výzkumu svahů Krušných hor s cílem sledovat stabilitů svahů rozsáhlého povrchového hnědouhelného dolu. V tomto svahu přímo nad štolou se nachází zámek Jezeří.

Observatoř sestává ze dvou měřících stanovišť ve štole, která jsou vybavena náklonoměry Ostrovského a ASNS. Stanice 1 je v provozu od r. 1982 a nachází se hluboko v krystaliniku Krušných hor ve vzdálenosti 410 m od ústí štoly. Cílem je sledování stability tohoto vnitřního bloku krystalinika, kde by mohlo docházet k jeho sesouvání a rotaci.

Stanice 2 byla zřízena v r. 2001 ke sledování oslabené zóny krystalinika v blízkosti kontaktu s terciérními sedimenty, které obsahují uhelnou sloj. Tato stanice je součástí monitorovacího systému uhelné společnosti ke sledování rychlých geomechanických procesů na okraji dolu. Stanice jasně zachytila vliv povodní v srpnu 2002, kdy anomální náklony indikovaly hluboké prosycení ochranného horninového bloku srážkovou a povrchovou vodou.

Tato observatoř byla modernizována pro automatický přenos dat a je připravována pro okamžité (real-time) zobrazování dat v monitorovacím centru. Cílem tohoto systému je poskytování okamžité informace o pohybech rizikových bloků ve svazích dolu. Průběžně zpracovávaná náklonoměrná data, společně s dalšími údaji, by měla vyvolat varovné signály v případě změn stability, které jsou doručovány zodpovědným pracovníků dolu.

Současně jsou data využívána k výzkumu dlouhodobých slapových efektů.

Fotografie ukazují vstup do štoly Jezeří a výsledek sesouvání na okraji dolu (zničená komunikace, zámek Jezeří v pozadí).

 

Aktuální data