Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Jednací řád DR

Jednací řád dozorčí rady
Geofyzikálního ústavu AC ČR, v.v.i.Jednací řád Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen „Dozorčí rada“) je podle § 20 odst. (1) písm. f) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích (dále jen zákon) vnitřním předpisem GFÚ AV ČR, v.v.i.Čl. 1

Dozorčí rada

1. Složení Dozorčí rady a délku jejího funkčního období upravuje § 19 odst. (4) až (7) zákona a články 16 až 20 přílohy ke Stanovám Akademie věd ČR (dále jen „Stanovy“).

2. Dozorčí rada má 5 členů.

3. Členové Dozorčí rady jsou povinni vykonávat činnosti dané působností Dozorčí rady zodpovědně, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce, a dbát ochrany osobních údajů.

4. Členové Dozorčí rady jsou k výkonu své funkce oprávněni nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů pracoviště, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav.

5. Jménem Dozorčí rady jedna předseda Dozorčí rady (dále jen „předseda“). Podepisuje dokumenty Dozorčí rady, zejména předchozí písemný souhlas Dozorčí rady k úkonům podle § 19 odst. (1) písm. b) zákona.

6. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda Dozorčí rady (dále jen „místopředseda“), a to v celém rozsahu jeho práv a povinností.

7. Výkonem funkce tajemníka Dozorčí rady (dále jen „tajemník“) pověří po projednání s ředitelem pracoviště předseda vybraného zaměstnance pracoviště. Tajemník vykonává organizační, administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Dozorčí rady.

8. Náklady spojené s činností Dozorčí rady hradí GFÚ AV ČR, v.v.i.Čl. 2

Zasedání Dozorčí rady

1. Otázky spadající do působnosti Dozorčí rady musí být řádně projednány a rozhodovány na zasedáních Dozorčí rady.

2. Dozorčí rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání Dozorčí rady svolává a program jejího zasedání navrhuje předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

3. Předseda je povinen svolat Dozorčí radu také tehdy, vyžádají-li si to alespoň dva členové Dozorčí rady nebo rada pracoviště nebo ředitel pracoviště (§ 19 odst. (8) zákona) nebo předseda AV ČR, a to tak, aby se Dozorčí rada sešla do patnácti dnů po obdržení písemného podnětu. Tuto skutečnost je předseda povinen oznámit příslušnému místopředsedovi AV ČR.

4. Zasedání Dozorčí rady se vedle jejích členů pravidelně účastní tajemník. Dále jsou zváni také ředitel pracoviště a předseda rady pracoviště. Na základě rozhodnutí předsedy mohou být na zasedání přizváni i další hosté. Přizvaní účastníci a tajemník nemají hlasovací právo.

5. Podklady pro jednání Dozorčí rady a další materiály připravuje místopředseda ve spolupráci s tajemníkem. Pozvánku na zasedání spolu s programem doručí tajemník členům Dozorčí rady a přizvaným osobám nejpozději sedm pracovních dnů před termínem zasedání. Členové Dozorčí rady obdrží zároveň podklady k jednotlivým bodům jednání.

6. Program zasedání je schvalován při zahájení jednání. Návrh na změny programu jsou oprávněni předkládat všichni členové Dozorčí rady, doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést též ředitel pracoviště a přizvaní účastníci.

7. Dozorčí rada je způsobilá jednat a usnášet se, jsou-li na zasedání přítomni alespoň tři členové. Pro rozhodování o věcech vyjmenovaných v § 19 odst. (1) písm. b) zákona se vyžaduje přítomnost nejméně čtyř členů Dozorčí rady.

8. Účast člena Dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná.

9. Zasedání Dozorčí rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný předsedou pověřený člen Dozorčí rady.

10. O usnesení k jednotlivým bodům rozhoduje Dozorčí rada hlasováním. Tajně hlasuje o návrhu na odvolání ředitele pracoviště (§ 19 odst. (1) písm. c) zákona), popř. i o dalších věcech, požádá-li o to alespoň jeden z členů Dozorčí rady.

11. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Dozorčí rady. O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy.

12. Dozorčí rada má právo vyžádat si ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí pracoviště.

13. Zasedání Dozorčí rady jsou neveřejná. Pokud Dozorčí rada rozhodne, mohou být některé části nebo celé její jednání veřejné.Čl. 3

Předkládání zpráv a návrhů pro jednání Dozorčí rady

1. Dozorčí rada jedná a rozhoduje zpravidla na podkladě zpráv a návrhů, které jí písemně nebo prostřednictvím e-mailu předkládají její členové a ředitel pracoviště, nebo na základě pokynů a požadavků předsedy AV ČR nebo věcně příslušných členů Akademické rady AV ČR.

2. Zprávy a návrhy pro jednání Dozorčí rady musí být předány tajemníkovi nejpozději deset pracovních dnů před zasedáním Dozorčí rady.Čl. 4

Jednání Dozorčí rady per rollam

1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Dozorčí rady, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům Dozorčí rady k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále "per rollam").

2. Členové Dozorčí rady musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro posouzení záležitosti a návrhu usnesení se zpravidla stanoví na sedm pracovních dní.

3. Členové Dozorčí rady k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska.

4. Požádá-li o to alespoň jeden člen Dozorčí rady, musí předseda výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Dozorčí rady. Stejně může postupovat z vlastního rozhodnutí.

5. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Dozorčí rady a je ověřován v jeho průběhu.Čl. 5

Zápis ze zasedání Dozorčí rady

1. O zasedání Dozorčí rady pořizuje tajemník zápis, který předkládá ke schválení předsedajícímu. Zápis musí obsahovat všechny projednané body schváleného programu a usnesení, které k nim Dozorčí rada přijala. Každý člen Dozorčí rady má právo požádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno. Zápis je neveřejný.

2. Výsledek hlasování o usnesení Dozorčí rady musí být v zápisu uveden. Nejde-li o tajné hlasování a požádá-li o to člen Dozorčí rady, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl.

3. Zápis se doručuje nejpozději do sedmi pracovních dnů po zasedání všem členům Dozorčí rady, řediteli pracoviště, předsedovi rady pracoviště a příslušnému místopředsedovi AV ČR.

4. Stanoviska Dozorčí rady se zveřejňují v souladu s § 19 odst. (3) zákona ve výroční zprávě pracoviště.

5. Zápis ze zasedání Dozorčí rady je ověřován na jejím nejbližším následujícím zasedání.Čl. 6

Kontrola plnění usnesení a jejich dokumentace

Dokumentaci o usneseních Dozorčí rady vede a jejich plnění průběžně sleduje tajemník a problémy v plnění usnesení projednává s předsedou.Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád byl projednán na zasedání Dozorčí rady dne 28. května 2007. Podle § 15 odst. j) zákona a čl. 20 přílohy ke Stanovám byl schválen dne 29.června 2007 a tímto dnem nabývá účinnosti.Ing.Pavel Vlasák, DrSc.

místopředseda Akademie věd ČR