Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Slovníček pojmů

AKCESORICKÝ – vyskytující se v nepatrném množství
ANOMÁLNÍ – odchylující se od normy, obvyklého stavu, obvyklých vlastností
ASOCIACE – společný výskyt různých minerálů
BIOKLAST – úlomek, zrno tvořené částí živočicha
DEFORMOVAT – změnit tvar, porušení původní formy
DIFERENCOVAT – odlišovat, rozrůzňovat
EPIZODA – drobný vedlejší příběh
EROZE – pomalé drolení hornin působením vody, vzduchu, mrazu, ledovce
ETAPA – stupeň, úsek, období
EXHUMACE – výzdvih na zemský povrch nebo do jeho blízkosti
EXTENZE – roztahování
FOSÍLIE – zkamenělina
FRAGMENT – zlomek, část
HYBRIDNÍ – vzniklý spojením, smíšením dvou různých složek
HYDRATOVAT – slučovat látky s vodou
INTENZIVNÍ – silný, mohutný, velký
INTERAKCE – vzájemné působení dvou a více činitelů
INTERPRETOVAT – vykládat, vysvětlit něco
INTRUZE – průnik, pronikání
KALDERA – sopečný jícen kotlovitého tvaru vznikající výbuchem sopky
KOLIZE – srážka, střetnutí
KOMPAKTNÍ – celistvý, soudržný, pevný
KOMPLEX – celek složený z několika vzájemně propojených částí
KONGLOMERÁT – pevná hornina vzniklá stmelením valounů
KONTAMINOVANÝ – znečištěný, zamořený, změna chemického a minerálního složení vyvřelých hornin přimíšením cizorodého materiálu
KORODOVAT – porušit, narušit
KRYSTALIZACE – vylučování pevné látky z taveniny ve formě krystalů
LAMINOVANÝ – tvořený z vrstviček různé barvy či složení mocných do 1 cm
LITOSFÉRA – vnější horninová část Země o mocnosti zpravidla 100 km
METAMORFÓZA – přeměna
MIGRACE – přemisťování
MIKRITICKÝ – kalový
MINERALIZACE – vznik hlavně rudních minerálů v prázdných prostorách nebo nahrazení organické hmoty anorganickými látkami
OROGENNÍ – horotvorný, vznik pohoří
POLYGONÁLNÍ – uzavřený mnohoúhelník
POLYMETALICKÉ – obsahující více druhů kovů
PORFYRICKÉ – vyznačující se nestejnou zrnitou stavbou s velkými krystaly v jemnozrnné hmotě
PSEUDO – (předpona) nepravý, klamný
RELIKT – zbytek, ojedinělý druh z minulých dob
RETROGRÁDNĚ – zpětně
SEDIMENTACE – usazování, hromadění částic
STRATIGRAFIE – nauka, která studuje sledy sedimentárních vrstev, jejich stáří a vzájemné vztahy
STRUKTURA – soubor charakteristických znaků horniny, které závisí na rozměrech, tvaru a vzájemném uspořádání částí horniny
STYLOLIT – tlakový šev, laločnatá až zubovitá struktura na hranicích vrstev, kdy sloupečky jedné vrstvy zapadají do prohlubní druhé; vznikají působením tlaku
SUBDUKCE – podsouvání (se)
TEKTONIKA – se zabývá stavbou a pohybem geologických těles a zemské kůry, jejich poruchami
TEXTURA – vnitřní uspořádání, složení, struktura
TRANSGRESE – zaplavení pevniny mořem
TRANSPORTOVAT – přepravovat, dopravovat, přemisťovat