Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V14 Melafyr

Melafyr

Melafyr - detail 1

Melafyr - detail 2 

mapka 

LOKALITA: Bezděčín, Kozákov

TYP HORNINY: výlevná vyvřelá

STRATIGRAFIE: permokarbon, podkrkonošské pánve

STÁŘÍ: prvohory, perm, 260 mil. let

SLOŽENÍ: Výlevná hornina bazaltového až andezitového složení, která se skládá hlavně z plagioklasu, pyroxenu, olivínu a amfibolu. Ve výplních dutin se nacházejí převážně chalcedony.

VZNIK: Melafyry z lomu Bezděčín jsou pokračováním lávových proudů z lokality Kozákov, kde bylo odlišeno několik lávových proudů, které pronikly do prostředí mělkých a vodou vyplněných pánví.
Hornina je charakteristická mandlovcovou texturou. Mandle - protáhlé pecky zelené barvy představují bubliny, které byly původně vyplněny plyny. Po utuhnutí byly tyto dutiny zaplněny minerálními roztoky, které vykrystalovaly ve sběratelsky hodnotné exempláře křišťálu a jeho barevných variet. Typickou výplní těchto dutin jsou však amorfní křemeny - chalcedony a acháty. Hydrotermálním rozkladem těchto silikátů vznikl hojný zelený minerál ze skupiny montmorillonitu (tzv. delessit).

VYUŽITÍ: kámen pro hrubou kamenickou výrobu, drcené kamenivo

Vzorek byl získán laskavostí firmy TARMAC CZ a.s.

Další horniny:

ČEDIČ/BAZALT - BAZALT - NEFELINICKÝ BAZANIT - AMFIBOLICKÝ ANDEZIT - PYROXENICKÝ ANDEZIT - RYOLIT - RYOLITFONOLIT - OLIVINICKÝ ČEDIČ - MELAFYR

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ