Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U6 Pískovec a slepenec

PÍSKOVEC A SLEPENEC

PÍSKOVEC A SLEPENEC-detail A PÍSKOVEC A SLEPENEC-detail B
PÍSKOVEC A SLEPENEC-detail C PÍSKOVEC A SLEPENEC-detail D

mapka

LOKALITA: Vyhnanov

TYP HORNINY: usazená, pískovec, slepenec

STRATIGRAFIE: česká křídová pánev, korycanské souvrství

STÁŘÍ: druhohory, křída, cenoman

VZNIK: Pískovec (vlevo)
PPískovec se šikmým zvrstvením a četnými otisky fosílií vznikl v mělkém moři v období svrchní křídy. Jeho výrazná vnitřní stavba je záznamem fyzikálních procesů řídících transport a ukládání písku v prostředí s proudící vodou. Nejčastějším způsobem transportu písku v takovém prostředí je migrace v podobě dun a čeřin (podobné tvary vznikají také větrem na pouštích). Šikmé vrstvičky (tzv. laminy) zrn písku vznikají při jeho ukládání na spádové straně duny (na souši hovoříme o závětrné straně), která se stále posouvá kupředu ve směru proudění (obr. 13). Směr, kterým se tyto vrstvičky uklánějí, je tedy ukazatelem směru proudů v mořském průlivu na území dnešního Královédvorska. Nahromadění schránek mlžů (především ústřic rodu Amphidonte) - oblé útvary viditelné na horní ploše vzorku (vzorek U6, detail C)- ukazuje, že nízké duny v mělkém moři byly hustě osídleny. Samotné schránky ústřic tvořené uhličitanem vápenatým (CaCO3) byly později rozpuštěny vodou kolující v porézním pískovci; šířka dutin po schránkách naznačuje, že šlo o ústřice se silnostěnnými miskami, odolávajícími působení vln a silných proudů v mělké vodě. V hornině můžeme pozorovat nejenom schránky živočichů. ale i stopy po jejich činnosti (ichnofosilie). Zde je to např. řez chodbou, jejíž stěny živočich vyztužil drobnými jílovitými kuličkami. Tato životní strategie mu pomáhala udržet tvar chodby v sypkém materiálu (vzorek U6, detail D).

Slepenec (vpravo)
Fosiliferní konglomerát (slepenec obsahující zkameněliny) ve Vyhnánově leží mezi šikmo zvrstvenými „královédvorskými“ pískovci a mladší jednotkou prachovitých pískovců, uloženou v hlubším a klidnějším prostředí. Tento hrubozrnný mělkomořský sediment pravděpodobně zaznamenává výkyv mořské hladiny, kdy po postupném změlčení mořského průlivu, vyplňovaného písečnými dunami, a případně i krátkodobém poklesu mořské hladiny, hladina moře stoupla. V průběhu tohoto procesu došlo k erozi a přepracování starších uloženin i k erozi dosud vynořených částí pobřeží. Postup břežní linie směrem k pevnině se nazývá transgrese. Velikost zrn slepence i přes 1 cm (vzorek U6 detail B) ukazuje na vysokou energii vlnění v příbojové zóně. Kromě dutin po rozpuštěných schránkách ústřic lze ve slepenci nalézt otisky schránek mlže Pecten asper (hřebenatka) (vzorek U6 detail B) a úlomky větví a drobnější fragmenty rostlin (vzorek U6 detail A), pocházejících z erodovaných částí pobřeží.

Vzorek byl získán laskavostí firmy Kokam, s.r.o.

Další horniny:

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC- PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ