Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

P12 Amfibolit

AMFIBOLIT

AMFIBOLIT-detail

LOKALITA: lom v obci Svojanov

TYP HORNINY: přeměněná

STRATIGRAFIE: svorová zóna moldanubika

STÁŘÍ: Metamorfóza (přeměna) je pravděpodobně variského stáří.

SLOŽENÍ: Hlavními složkami amfibolitu je minerál amfibol, sodno-vápenatý živec a granát. Chemické složení minerálů a zastoupení dalších horninotvorných minerálů závisí na podmínkách přeměny.

VZNIK: Amfibolity vznikají za středních a vyšších metamorfních podmínek, přeměnou vyvřelých hornin a to různých bazaltů, gaber či tufů. Vznikají v podmínkách amfibolitové facie, které se pohybují přibližně mezi teplotami 450 °C a 750 °C za tlaků 2 až 12 kbar.

Vzorek byl získán laskavostí Obecního úřadu Svojanov.

Další horniny:

MIGMATIT - MRAMOR - MRAMOR - KVARCIT - GRANULIT - ORTORULA-AMFIBOLIT - ORTORULA - METABAZIT - METABAZIT - EKLOGIT - SVOR - AMFIBOLIT

 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ