Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Horniny-obrázek-09

Obr. 9 a, b Závislost teploty horninového masívu na hloubce v různých tektonických prostředích (A). Pro označení stupně přeměny se používá termín metamorfní facie. Jednotlivé metamorfní facie jsou definovány společenstvím minerálů, jejichž přítomnost v hornině je typická pro určité teplotně tlakové podmínky. Hlavní metamorfní facie jsou uvedeny v obrázku (B).

Grafy, na jejichž levé straně jsou vyneseny hodnoty tlaku a na pravé straně tomu odpovídající hloubky, mají na vodorovné ose vyneseny hodnoty teplot.

obrázek předchozí - další