Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Knihovní řád

Knihovní řád knihovny Geofyzikálního ústavu AV ČR
Základní ustanovení

Právní zakotvení


V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění zákona č. 220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 19. února 2001 (článek 46d) a zřizovací listinou Geofyzikálního ústavu AV ČR, jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád:

Poslání knihovny

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Vazby na ostatní zákony

Knihovna podle č. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Knihovní a informační fondy

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundárních odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště. Takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje i elektronické informační zdroje a fondy.Knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu. Bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti, které poskytuje rovněž ústní bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup. Rozvíjí meziknihovní výpůjční služby.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Základní kategorií uživatelů knihovny jsou interní uživatelé, tj. pracovníci Geofyzikálního ústavu, a externí uživatelé, tj. pracovníci ostatních pracovišť AV ČR, VŠ a širší veřejnost.

Externím uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky, ověřené pracovníkem knihovny podle osobních údajů.

Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.Výpůjční řád knihovny

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního a informačního fondu je bezplatné.

Periodika se půjčují pro obě kategorie uživatelů pouze prezenčně.

Monografie a speciální druhy dokumentů se půjčují interním uživatelům na dobu individuálně omezenou časem nutným ke studiu. Knihovna může tento termín zkrátit, pokud jsou publikace žádány jinými uživateli. Při rozvázání pracovního poměru jsou interní uživatele povinni vypořádat své závazky ke knihovně.

Externím uživatelům se půjčují monografie a speciální druhy dokumentů prezenčně, absenčně jen výjimečně, a to se souhlasem ředitele ústavu.

Externím uživatelům je knihovna Geofyzikálního ústavu AV ČR přístupná v době:

Pondělí 13.00 - 15.30

Čtvrtek 9:00 - 11.30

Elektronické služby

Patří k nim

a) služby nabízené prostřednictvím WWW stránek knihovny

b) zpřístupňování online elektronických informačních zdrojů, ke kterým má knihovna GFÚ bezplatný přístup

Ostatní služby knihovny

Patří k nim

a) kopírovací služby

b) meziknihovní výpůjční služby

c) pořádání výstav knižních novinek

Sankce za nedodržování knihovního řádu


Uživatel knihovny je povinen uhradit ztrátu knihovního dokumentu, jeho poškození nebo zničení.Závěrečná ustanovení

Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel Geofyzikální ústavu AV ČR nebo jím pověřený pracovník.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 2. prosince 2002RNDr. Aleš Špičák, CSc.
ředitel