Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Zřizovací listina Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Název instituce
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Právní forma Veřejná výzkumná instituce
IČ instituce 67985530
Sídlo Boční II č.p.1401, Praha 4, 141 31, Česká republika

Den, ke kterému byl proveden
zápis VVI do rejstříku

01. 01. 2007
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3,117 20 Praha 1
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti GFÚ je vědecký výzkum v oblastech geofyzikálních věd, zejména fyziky pevné Země a jejího okolí, sběr geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby. GFÚ zřizuje a provozuje geofyzikální observatoře a podílí se na mezinárodní výměně geofyzikálních dat. Svou činností přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti GFÚ je hostinská činnost (provoz jídelny) a poskytování ubytovacích služeb s tím, že rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 10 % pracovní kapacity GFÚ. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.